§1 Föreningens namn är Fårö Fårösund Företagareföreningen

§2 Föreningen är en ideell förening och har till ändamål att främja Fårö och Fårösunds företagares intressen och fortsatta utveckling samt att verka som ett samarbetsorgan för företagen.

§3 Medlemmar i föreningen är anslutna företag som är registrerade i postnummer-området Fårösund och som har erlagt avgift ett år i taget, medlemskap därutöver enligt prövning av styrelsen i varje enskilt fall.

§4 Förteckning över medlemmarna skall finnas upprättad och förvaras hos styrelsen.

§5 Medlem skall deltaga med avgift som skall bestämmas av ordinarie årsmöte för det kommande räkenskapsåret.

§6 Föreningen har rätt att, efter beslut av ordinarie årsmöte, av medlemmarna ta ut dels en fast årsavgift dels en rörlig avgift till att täcka kostnader för gemensamma aktiviteter.

§7 Årsavgiften skall erläggas inom tid och på sätt som bestämmes av ordinarie årsmöte.

§8 Varje medlem i föreningen Skall lojalt följa fastställda bestämmelser i syftet att stärka föreningens utveckling.

§9 Medlem äger icke rätt att vid utträde ur föreningen återfå betalda avgifter.

§10 Föreningens organ är;

a) årsmötet

b) styrelsen

c) revisor

§11 Medlem som inte erlagt årsavgiften äger ej rätt att rösta på årsmötet.

§12 Ordinarie årsmöte skall äga rum senast 31 mars.

§13 Extra årsmöte skall hållas då styrelsen så finner erforderligt eller då så påkallas av minst en tiondel av föreningens medlemmar genom skriftlig framställan till styrelsen.

§14 Kallelse till årsmötet skall jämte föredragningslista sändas till varje medlem senast två veckor före årsmötet eller extra årsmöte.

§15 Inkomna motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två månader innan årsmötet.

§16 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma;

1. Val av ordförande samt sekreterare vid mötet.

2. Val av två personer att justera mötets protokoll inom 14 dagar.

3. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallad.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Föredragning av styrelsens års- och verksamhetsberättelse samt räkenskaper.

6. Föredragning av revisorns berättelser.

7. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning.

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning.

10. Bestämmande av årsavgift.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12. Val av ordförande och styrelseledamöter.

13. Val av revisor jämte suppleanter.

14. Val av valberedning.

15. Frågor om eventuella stadgeändringar.

16. Inkomna motioner.

§17 Vid omröstning på årsmötet skall varje medlem äga en röst

1. Som föreningens beslut gäller, om ej annat föreskrivits i dessa stadgar, den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val där lotten fäller avgörandet.

2. All röstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärts av någon medlem.

3. Medlem äger rätt att företräda annan medlem såsom skriftligen befullmäktigat ombud. Ingen medlem må dock såsom ombud företräda mer än fem medlemmar.

§18 Föreningens styrelse ska bestå av högst tio och minst fem ledamöter.

§19 Styrelsen utses på ordinarie årsmöte. Årsmötet utser ordförande på ett år. Övriga ledamöter utses för två år. Styrelsen utser inom sig själv verkställande ledamöter att handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter, ex kassör, sekreterare.

§20 Justeringsman vid styrelsemöte skall vara ordföranden.

§21 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då så påkallas av minst två ledamöter styrelsen.

§22 Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter eller suppleanter är samlade. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§23 Föreningen tecknas av ordförande samt kassör, var för sig.

§24 Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

§25 För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper skall årligen utses två revisorer jämte en revisorssuppleant för tiden till nästa årsmöte.

§26 Räkenskaperna skall i avslutat skick vara revisorerna tillhanda senast 15 februari, jämte en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret underskriven av samtliga styrelseledamöter. Revision skall vara fastställd senast 28 februari.

§27 Efter avslutad revision skall revisorerna till styrelsen avlämna till föreningen ställd revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§28 Revisionsberättelse skall vara tillgänglig för medlemmarna hos kassören, när kallelse till ordinarie årsmöte utgår.

§29 Stadgar skall delgivas varje medlem.

§30 Beslut om ändring av föreningens stadgar eller upplösning är ej giltig med mindre än att samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig därom eller beslut fattas på två av varandra följande årsmöten, varav minst en ordinarie, och på det mötet som sist hålles biträdes av minst två tredjedelar av de röstande. Årsmötena skall hållas med minst en månads mellanrum.

§31 Upplöses föreningen skall föreningens behållna tillgångar användas till ett avslutande möte.

§32 Tvist som uppkommer mellan föreningen och medlem och som avser rättighet eller skyldighet på grund av dessa stadgar skall avgöras av skiljenämnd.